close menu
banner-contact

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van, met en door onze firma. De algemene voorwaarden van de koper / klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van de algemene voorwaarden wordt door de koper / opdrachtgever aanvaard door het feit van het sluiten van de koopovereenkomst of de aanvaarding van de levering.

1. Onze offertes zijn enkel geldig voor de erop vermelde duur, bij gebrek aan een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf het moment van opmaken van de offerte. Onze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen van grondstoffen, lonen en valuta en dit vanaf datum van offerte volgens onderstaande formule: P = p(0,4xs/S+0,4xi/I+0,2) Bij abnormale stijgingen van de grondstoffen zijn we gerechtigd onze prijzen onmiddellijk evenredig aan te passen en dit zelfs voor lopende opdrachten en contracten.

2. Prijslijsten en catalogen gelden niet als offerte, maar zijn louter informatief.

3. Indien de prijs bepaald wordt per vierkante meter, dan wordt deze aangerekend volgens de grootst omschreven rechthoek van het element en worden de mm op de hogere cm gerekend. Voegen en openingen worden niet afgetrokken.

4. De annulatie van iedere bestelling door de koper , ongeacht om welke reden, geeft ons recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 35 % van de bestelling. Annulatie van de overeenkomst dient te gebeuren per aangetekend schrijven en dit uiterlijk 14 werkdagen voor de productie. Wij behouden ons tevens het recht voor om in het geval van de annulatie/ontbinding de werkelijke schade te begroten met inbegrip van de kosten en het verlies van de winsten. Ook de koper zal recht op een schadevergoeding van 35% hebben in het geval dat een door ons uitdrukkelijk aanvaarde order niet wordt uitgevoerd behoudens in het geval van overmacht

5. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op het moment dat de verkoopprijs integraal aan de verkoper wordt betaald. De koper mag voor deze betaling geen enkele daad van vermenging, verwerking of incorporatie van de goederen stellen. Anderzijds draagt de koper, ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud, de risico’s voor het teniet gaan van de zaak

6. De goederen worden aanvaard bij levering. Ieder protest voor de geleverde goederen moet binnen de acht dagen na levering worden geformuleerd per aangetekend schrijven. Iedere klacht buiten deze termijn of op ander manier geformuleerd zal als onbestaande worden geacht. Het recht van klachten vervalt voor wat betreft de zichtbare gebreken nadat de klant de geleverde goederen heeft verwerkt en/of heeft geplaatst. Wij kunnen niet gehouden zijn ook maar enige verdere vergoeding of schadevergoeding aan de klant te betalen, noch voor verloren uurloon, noch voor verloren materiaal, noch voor de daardoor eventueel veroorzaakte vertraging. Onze waarborgverplichting ingevolge verborgen gebreken wordt beperkt tot hoogstens 2 jaar vanaf de levering van de goederen, wanneer deze goederen niet werden verwerkt, bewerkt of geïncorporeerd. In het geval dat de koper een gebrek vaststelt dat niet te wijten is aan zijn eigen daad of nalatigheid van de koper, dient dit gebrek binnen de 2 maanden vanaf de vaststelling te worden meegedeeld aan de verkoper De waarborg die wij geven beperkt zich tot het vervangen/herstellen van het gebrekkige.

7. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen van onze producten te wijten aan de verhandelingen tijdens het stapelen, transporteren, plaatsen of leveren. Haarscheurtjes of uitslag kunnen geen reden zijn tot weigering. Bramen en andere afwijkingen van de maten eigen aan de fabricatiemethodes kunnen geen aanleiding zijn tot klachten.

8. Verkochte goederen worden nooit teruggenomen

9. Wapening van betonelementen wordt bepaald door de stabiliteitsingenieur van de klant. Indien niet beschikbaar geeft Predalco Bvba louter informatief en zonder enige verantwoordelijkheid een indicatieve waarde. Lengte, dikte en opleg van de betonelementen worden door ons bepaald. De bestelbon is niet bindend als het gaat over maten, wapening, dikte die gewijzigd worden.

10. De overeengekomen en bedongen levertermijnen zijn steeds indicatief en worden nooit als strikte termijn aanzien. De goedgekeurde plannen dienen minimum tien werkdagen voor de definitieve opname in de productie in ons bezit te zijn, zoniet kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Reservaties zijn enkel mogelijk indien ze vergezeld zijn van een definitieve goedkeuring. Eventuele leveringsdata en –uren zijn altijd indicatief en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle schadevergoedingen uit, om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed. Staking, lock – out of andere werkonderbrekingen worden als gevallen van overmacht beschouwd.

11. In gevallen van geschillen of betwistingen zal de rechtbank van de plaats van de zetel van de verkoper ten allen tijde en uitsluitend, bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen. Onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om daarvan af te wijken en om overeenkomstig art.624 Ger.W. de koper te dagvaarden ten overstaan van de Rechtbank van diens woonplaats of diens zetel. Het Belgische recht is ten allen tijde van toepassing. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties.

12. Indien de verkoper aanvaard heeft de goederen te leveren en/of te plaatsen dan is deze aanvaarding aldus te verstaan dat de levering dient te kunnen op berijdbare wegen. Indien er bij levering twijfel is beslist de chauffeur over de berijdbaarheid van het terrein. De klant kan de verantwoordelijkheid schriftelijk overnemen. Indien zulks het geval is zal de klant gehouden zijn de eventuele schade te vergoeden die door de slechte toestand van de leverplaats of de toegangsweg aan ons materieel zou zijn veroorzaakt. De supplementaire kosten daardoor veroorzaakt zijn ten last van de klant (als voorbeeld en niet limitatief worden aangehaald: verloren uurloon personeel, wachttijden van onze vrachtwagens, kranen, onbeschikbaarheid van deze). Tevens moet de klant de nodige maatregelen treffen om schade te vermijden aan openbare wegen, trottoirs, bermen e.d. die bereden worden met zwaar materieel om de werf te kunnen bereiken.

13. De term geplaatst houdt steeds in dat onze firma een kraan verzorgt voor het verhandelen van de elementen. Hierbij dient voldoende ervaren personeel (Min. drie personen) van de klant aanwezig te zijn. Dit om de elementen aan te haken, te begeleiden bij het plaatsen en af te haken.

14. De term geleverd houdt steeds in dat wij enkel het vervoer verzorgen, en dat het lossen met de klant zijn kraan door de zorgen van de klant geschiedt.

15. Bij het lossen van de materialen dient de klant steeds toezicht te houden. Het lossen gebeurt steeds onder zijn verantwoordelijkheid. Welfsels, balken of breedvloerplaten die enkel geleverd worden dienen met daarvoor geschikt en gekeurd materiaal geplaatst te worden. Speciaal hijsmateriaal kan meegeleverd worden op specifieke vraag van de klant. Indien er met ons materiaal gelost wordt zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk aangezien wij bij het gebruik ervan niet aanwezig zijn en dit moet gebeuren volgens de regels van de kunst en personeel met de nodige opleiding en beroepskennis.

16. De “bokken” en alle toebehoren bij de levering van de goederen blijven eigendom van de verkoper. Bij schade of verlies worden deze aan de klant aangerekend.

17. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vorstschade aan welfsels.

18. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd bedongen afwijking én mits solvabiliteitscontrole of goedkeuring kredietverzekeraar. Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een interest op van 10% en schadevergoeding van 10% Dit met een minimum van 75 € (dit bovenop de hoofdsom en de conventionele interesten).

19. Het feit dat de klant bij ons een openstaande vervallen schuld heeft, uit welke oorzaak ook, geeft ons het recht elke verdere levering op te schorten tot de klant zijn financiële verplichtingen zal hebben voldaan, of naar onze eigen keuze, de overeenkomst te ontbinden, volledig ten belope van het nog niet uitgevoerde, mits een schadeloosstelling van 35% lastens de klant, zoals hierboven bedongen voor wat betreft annulatie van een bestelling.

20. Bestellingen die binnen de 1 maand niet afgehaald of afgeroepen worden voor levering en/ of plaatsing zullen op dat moment aanleiding geven tot volledige facturatie.

21. Onze producten zijn enkel voorzien voor een gelijkmatig verdeelde normale belasting, welke ons door de klant meegedeeld wordt. Speciale lasten zoals muren of daken dienen nog apart opgevangen te worden. Wij maken geen betonstudie van het gebouw, ook niet als er een legplan wordt gemaakt.

22. De maatname is een dienst van onze firma, maar houdt geen enkele verantwoordelijkheid in. De klant blijft verantwoordelijk aangezien hij het lastenboek, details en plannen kent. Opmeten kost forfaitair 75 EUR binnen een straal van 15 km tenzij anders vermeld in de offerte.

23. De prijs van de wapening wordt berekend op basis van de grymaferindex van de maand voor de datum van de offerte. Volgens de formule :

P = p+i
P = facturatieprijs
p = offerteprijs
i = ( Grymarferindex betonstaal van de maand voorafgaand aan de facturatiemaand – Grymarferindex betonstaal van de maand voorafgaand aan de maand vermeld op de offerte ) /1000

24. Kwaliteit van het beton:
Het door ons geleverde beton en zijn kwaliteit beantwoorden aan de specificaties van de norm NBN B15-001. “Beton: prestaties, producties, verwerking en conformiteitscriteria (2e uitgave maar 1992 en aanvullende of vervangende rondzendbrieven). Wanneer de koper een afwijkende kwaliteit of samenstelling wenst, is hij verplicht ons de volledige beschrijving bij de prijsvraag door te geven. Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen van de kwaliteitseisen worden gegeven, kan Predalco Bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. Bovendien zijn de kwaliteitsgaranties onderworpen aan de bepalingen van de normen in verband met het tegensprekelijk bemonsteren maken, bewaren en testen van proefstukken (NBN B15-206 monsterneming en NBN B15-236 en B15-237 voor het nemen en bewaren van proefstukken). Het toevoegen van water en/of andere producten op verzoek van de klant of zijn afgevaardigde, wordt vermeld op de leveringsbon en door de koper of zijn afgevaardigde mee ondertekend.
Voor deze toevoegingen zal een supplement voor de behandelingskosten worden aangerekend aan de klant. Dit supplement wordt bepaald in de bijzondere voorwaarde van de overeenkomst of in de prijsofferte. Bovendoen ontlasten deze toevoegingen ons van alle kwaliteitsgaranties. Algemeen gesteld garanderen wij geen enkele eigenschap van het beton die aan onze controle ontsnapt zoals bv. kleur, bindingstijd, waterdichting, scheurvorming, afwerking, … .

25. De aanvaarding van onze producten is gedaan, of wordt verondersteld gedaan te zijn, op het ogenblik en de plaats van levering van het beton, dus voor toevoeging van water en/of producten door de koper of zijn afgestelde. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze van verwerking van onze producten. In geval van afhaling worden onze producten aanvaard vanaf het vertrek op de centrale. Predalco Bvba is niet aansprakelijk voor de eventuele overlading van de vrachtwagens of andere voertuigen en aanhangwagens, die materialen komen afhalen in haar centrale. Deze bevrijding van aansprakelijkheid geldt zowel van de concrete client als voor een eventuele schade die ten gevolge van de overlading aan derden zou worden veroorzaakt. Deze bevrijding van aansprakelijkheid is gesteund op art 1783 B.W. en in voorkomend geval van de Art.8 en 9 van het CMR verdrag voor het internationaal vervoer van goederen langs de weg. Monsternamen van onze producten voor controle in een wederzijds bepaald labo en proeven op de werf moeten in tegenwoordigheid van onze afgevaardigde op het ogenblik en plaats van levering en conform de specificaties van de norm NBN B15-001 gebeuren. Bij gebreke hiervan zullen de bekomen resultaten niet tegen ons kunnen worden ingeroepen. De monsterneming van vers Beton gebeurt in overeenstemming met de norm NBN B15-206, de norm NBN B15-237 is van toepassing voor het vervaardigen van proefkubussen en hun bewaring. Andere aanvaardingscriteria dan deze bepaald in de NBN B15-001 moeten uitdrukkelijk tussen de koper en de verkoper overeengekomen worden. Bij productaansprakelijkheid ligt de bewijslast bij de koper. De door de koper besteld doch door hem teruggestuurde leveringen worden normaal in rekening gebracht. Alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor de leverancier komen ten laste van de koper, tenzij deze laatste bewijst dat het geleverde niet voldoet aan het hetgeen is overeengekomen.

26. Bij beschadiging en/of verlies van stalen borgpallet – klem voor welvingen – predallen wordt er 500 EUR schadevergoeding per beschadiging/verlies aangerekend. Voor de evenaar incl. kettinglengen wordt er 2.500 EUR aangerekend

27. Vers geproduceerde cementgebonden producten (stabilsé, mager beton, …) dienen ten laatste binnen de 3 uur na de productie ervan verwerkt te zijn als er geen bindingsvertrager werd toegevoegd.

28. Op de predallen en over de voegen dient er steeds voldoende voegwapening geplaatst te worden in functie van de voorkomende dwarswapeningssectie. Overeenkomstig PTV 202 dient de voegwapening steeds en minimaal dezelfde sectie te hebben als de dwarswapening.

29. Predalco Bvba produceert geen architectonisch of zichtbeton. De predallen worden in een industriële bekisting geproduceerd. De kleur is grijs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kleurverschillen, kleine beschadigingen door transport en/of plaatsing. De predallen zichtbaar en onafgewerkt laten is op verantwoordelijkheid van de klant.

30. De persoonsgegevens die in onderhavige offerte/overeenkomst/bestelling worden verstrekt aan de BVBA Predalco, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van deze. Ze zullen louter en alleen worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 van de Verordening 2016/679 van Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 als doel deze overeenkomst uit te voeren. Voor zover nodig geeft de ondertekenaar van de offerte/overeenkomst/bestelling aan de BVBA Predalco de uitdrukkelijke toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken.

31. De persoonsgegevens die door middel van onderhavige offerte/overeenkomst/bestelling worden verstrekt kunnen na beëindiging van de noodzaak tot verwerking ervan worden ingetrokken door eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de zetel van de BVBA Predalco. De gegevens zullen voor een periode van maximaal 10 jaar worden opgeslagen. De betrokkene heeft ten allen tijde het recht op inzage rectificatie van zijn eigen persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht op wissing van zijn persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van de BVBA Predalco.